Bioinspired neuron-like electronics.
2019-02-24

2019. Yang X, Zhou T, Zwang TJ, Hong G, Zhao Y, Viveros RD, Fu TM, Gao T, Lieber CM. Nature Materials.